Om Sauda Vekst

sauda2

Sauda Vekst AS er eit næringsutviklingsselskap med over 80 medlemsbedrifter som eigarar. Eigarane representerer eit bredt spekter av næringslivet; industri, reiseliv og handel, administrative og offentlege tenester.

Visjon:
Drivkraft og partner for eit veksande næringsliv.

Hovudmål:
Skapa, opprettehalda og vidareutvikle arbeidsplasser

Strategi:
Sauda Vekst er næringsforening for alle bedrifter og næringsdrivande i Sauda som ønskjer å vera medlem.
selskapet skal bidra til bedriftsutvikling og vekst for medlemmene.
Selskapet skal vera den naturlege samarbeidspartnaren til kommunen og for Sauda KF som
tenesteleverandør av oppgåver knytta til å skapa, oppretthalda og utvikla arbeidsplassar.

Strategien er delt inn i tre fokusområde:
– Arbeid for medlemsbedriftene; bortimot som ein tradisjonell næringsforening.

– Arbeid for kommunen både som medlemsbedrift og som den største økonomiske bidragsytaren til
Sauda Vekst.

– Sal av tenester, hovudsakleg administrative tenester retta mot eigne dotterselskap, kommunalt eigde
aksjeselskap og eventuelle medlemsbedrifter.