utdanning_overskrift

”Livslang læring er et viktig prinsipp i nor sk utdannings­politikk. Målet er at alle skal ha mulighet til
å tilegne seg ny kunnskap og utvikle evnene sine gjennom hele livet. Livslang læring bidrar til  å øke
den enkeltes livskvalitet, og gir større verdiskapning og fleksibilitet i arbeidslivet.”
(Kunnskapsdepartementet, Regjeringen.no)

”Nasjonens evne til å forvalte befolkningens kompetanse er avgjørende for verdiskaping og  samfunns-
utvikling.”  Det må være kultur for læring som alltid forplikter og utfordrer til stadig å søke ny kunnskap.”
(NHO)

Ved UiR-samarbeidet leveres utdanning og opplæring på alle nivå lokalt i kostnadseffektiv  kombinasjon
med jobb og familieliv. Registrerte og innmeldte behov i næringsliv og offentlig  virksomhet er styrende
for utdanningstilbudene med nytteverdi som siktemål.
Les mer på www.uiry.no

Medvirkende utdanningsinstitusjoner i UiR:
Høgskolen Stord/Haugesund, Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling, Stavanger offshore
tekniske skole, Diakonhjemmet Høgskole, Sauda VGS.

 

< Tilbake til Næringsutvikling i Sauda